Thames - Source to Sea Through the Sesaons | Tadpole Bridge to Bablock Hythe
103 photos

Neil Montgomery on the River Thames at Tadpole Bridge. Oxfordshire.Mooring downriver from Tadpole Bridge, Oxfordshire.Mooring downriver from Tadpole Bridge, Oxfordshire.River Thames downriver from Tadpole Bridge, Oxfordshire.Pillbox, Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.River Thames downriver from Tadpole Bridge, Oxfordshire.River Thames downriver from Tadpole Bridge, Oxfordshire.Tenfoot Bridge, Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Tenfoot Bridge, Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Pllbox, Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Fisherman at Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Pllbox, Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Chimney Meadows, River Thames, Oxfordshire.Shifford Weir - upriver of Shifford Lock Cut. River Thames, Oxfordshire.Wooden footbridge crossing the Shifford Lock Cut. River Thames, Oxfordshire.Wooden footbridge crossing the Shifford Lock Cut. River Thames, Oxfordshire.Wooden footbridge crossing the Shifford Lock Cut. River Thames, Oxfordshire.Shifford Lock. River Thames, Oxfordshire.Shifford Lock. River Thames, Oxfordshire.